Vedtægter

1. FORMÅL

Klubbens formål er, at samle udøvere af tennis, squash og padel sporten i Hjørring.

2. HJEMSTED

Klubbens hjemsted er Hjørring kommune.

3. MEDLEMMER

Som medlemmer kan enhver optages. Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem, eller ved udfyldelse af formular på klubbens hjemmeside.

4. KONTINGENT

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Gæstespil kan foregå mod betaling af fastsat timesats.

5. BESTYRELSE

Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på følgende måde:

Formanden vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. De 6 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og afgår skiftevis hvert andet år med 3 medlemmer. Desuden vælges hvert år en suppleant.

Bestyrelsen leder alle klubbens anliggender og disponerer over formue og indtægter. Til køb og salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Ingen af bestyrelsesmedlemmerne hæfter personligt for de økonomiske forpligtigelser, der måtte påhvile klubben. Sådanne forpligtigelser kan udelukkende søges fyldestgjort i klubbens eventuelle formue.

Hvis stemmerne ved afgørelser i bestyrelsen står lige, er formandens stemme afgørende.

6. GENERALFORSAMLINGER

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af januar kvartal og indvarsles af bestyrelsen enten skriftligt til hvert medlem eller ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes optaget på dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen udsender indkomne forslag til medlemmerne senest 4 dage forinden generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, og er højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Udover bestyrelse og bestyrelsessuppleant, jfr. pkt. 5, vælger generalforsamlingen hvert år en dirigent uden for bestyrelsen, samt 2 revisorer og en revisorsuppleant.

Ved den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Kassreren fremlægger revideret regnskab til godkendelse, samt bestyrelsens forslag til årskontingent. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller, hvis mindst 20 medlemmer skriftligt begærer det. Indvarsel og afvikling sker efter samme regler som ordinære generalforsamlinger.

Ved afstemning fordres almindelig stemmeflerhed. Til vedtægtsændringer kræves 3/4 stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Generalforsamlingsprotokollen er i alle tilfælde fuld legimitation for, hvem der til enhver tid er medlem af bestyrelsen, ligesom medlemsfortegnelsen er legitimation for, hvem der er medlem af klubben.

Stemmeret ved en generalforsamling har alle fremmødte medlemmer over 16 år. For medlemmer under 16 år udøves stemmeretten af forældremyndighedshaveren, dog kun med én stemme. Medlemmer under 18 år er ikke valgbare til bestyrelsen.

7. OPLØSNING

klubben kan ikke opløses, så længe 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker dennes beståen. Såfremt en generalforsamling måtte beslutte at opløse klubben, træffer den samtidig beslutning om, hvorledes der skal forholdes med klubbens eventuelle formue, hvorved bemærkes, at denne kun kan tilfalde sportslige formål i Hjørring Kommune.

8. IKRAFTTRÆDEN

Ovenstående vedtægter, der afløser vedtægt af 16. marts 2019, er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. marts 2024.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System