Vedtægter

Vedtægter

HJØRRING TENNISKLUB stiftet i 1897

1. Formål 

Klubbens formål er at samle udøvere af tennis- og squashsporten i Hjørring.


2. Hjemsted 

Klubbens hjemsted er Hjørring Kommune.


3. Medlemmer 

Som medlemmer kan enhver optages. Indmeldelse sker ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne.


4. Kontingent 

Årskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Gæstespil kan foregå mod indløsning af gæstekort.


5. Bestyrelse 

Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer som vælges på følgende måde: Formanden vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. De 6 bestyrelsesmedlemmer  vælges for 2 år ad gangen, og afgår skiftevis hvert andet år med 3 medlemmer. Hvert år vælges en suppleant. Hvis stemmerne ved afgørelser i bestyrelsen står lige, er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen leder alle klubbens anliggender og disponerer over formue og indtægter. Til køb og salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.Ingen af bestyrelsesmedlemmerne hæfter personligt for de økonomiske forpligtelser, der måtte påhvile klubben. Sådanne forpligtelser kan udelukkende søges fyldestgjort i klubbens eventuelle formue.


6. Generalforsamlinger 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af januar kvartal og indvarsles af bestyrelsen enten skriftligt til hvert medlem eller ved bekendtgørelse i “klubbens blad” mindst 8 dage forinden dens afholdelse. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, må indsendes til bestyrelsen senest 4 dage forinden dens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, og er højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Ved den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet gennemgås af de to revisorer, der vælges tillige med en suppleant af generalforsamlingen for et år ad gangen. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.


Ekstraordinær generalforsamling skal sammenkaldes med mindst 8 dages varsel, når bestyrelsen eller mindst 20 medlemmer begærer det.

Ved afstemning fordres almindelig stemmeflerhed. Til vedtægtsændringer kræves 3/4 stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Generalforsamlingsprotokollen er i alle tilfælde fuld legitimation for, hvem der til enhver tid er medlem af bestyrelsen, ligesom medlemsfortegnelsen er legitimation for, hvem der er medlem af klubben.


Stemmeret har alle klubbens medlemmer over 18 år.

På hver generalforsamling vælges en dirigent uden for bestyrelsen.


7. Opløsning   

Klubben kan ikke opløses, så længe 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker dennes beståen. Såfremt en generalforsamling måtte beslutte at opløse klubben, træffer den samtidigt beslutning om, hvorledes der skal forholdes med klubbens eventuelle formue, hvorved bemærkes, at denne kun kan tilfalde sportslige formål.


8. Ikrafttræden 

Ovenstående vedtægter, der afløser vedtægt af 25 .oktober 1976,  er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 13. maj 2001


Opdateret  5. april 2013